:::::::Súčasnosť

Kataster obce Veľká nad Ipľom sa nachádza v južnej časti Lučenskej kotliny a je umiestnená v peknom krajinnom prostredí. Okolie obce tvoria lúky, lesy, vodné plochy, údolím preteká rieka Ipeľ. Umelo vytvorené vodné plochy sú hlavným lákadlom pre návštevníkov z blízkeho i vzdialenejšieho okolia. Je tu kľudné prostredie, teplá klíma, voda so zaujímavou flórou a faunou. V katastri prevládajú listnaté lesy, dobré podmienky tu má aj lesná zver. Poiplie je charakteristické zvyškami pôvodných lužných lesov a mŕtvych ramien Ipľa. V lokalite Veľká nad Ipľom je celkom zaznamenaných 30 druhov húb.

Lokalita štrkovísk pri obci Veľká nad Ipľom je rajom rybárov, je oddychovou zónou a vhodným miestom pre rekreáciu.
Močiar Veľké Dáľovce je navrhovaná prírodná rezervácia. Je potrebné minimalizovať vplyvy poľnohospodárov, aby nedošlo k likvidácii jedného z mála zachovalých močiarov na juhu Slovenska.


Celková orientácia a poloha územia, jeho otvorenosť k juhu i ochrana horskou obrubou zo sever sa priaznivo prejavujú v jeho klimatických pomeroch, čo je vhodné pre rozvoj letného cestovného ruchu. Vhodnosť klímy, malá veternosť a oblačnosť ako aj blízkosť letiska v Boľkovciach vytvárajú možnosti aj pre parašutizmus.

Územie obce patrí do povodia rieky Ipeľ. Upravený tok a brehy rieky Ipeľ s vybudovanou hrádzou preteká v blízkosti rybníkov. Sú príťažlivé ako pre cykloturistiku, tak aj pre rybárov a kúpanie.

Silnými stránkami obce okrem iného je aj blízkosť hlavných železničných a cestných ťahov, ťah kamiónovej dopravy smer na Maďarskú republiku, katastrálne susedí s Maďarskou republikou, zabezpečená základná zdravotnícka starostlivosť, záujem mladých ľudí o rozvoj spoločenského života v obci. Majetok obce využiteľný pre rozvoj služieb obyvateľstvu a ubytovacích kapacít, záujem našich aj zahraničných návštevníkov o existujúce poľovné revíry.